Výroba technických tkanin a technické konfekce
+420 469 312 509info@trigi.cz Česká verze English version

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „VOP“ nebo "Podmínky" nebo „obchodní podmínky“ ) se vztahují na:

i) smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu TRIGI.CZ umístěného na webovém rozhraní www.trigi.cz (dále jen „e-shop“)

ii) ostatní smlouvy uzavřené mezi TRIGI, s.r.o. jakožto Prodávajícím a Kupujícím (tedy např. smlouvy uzavřené formou objednávky a potvrzení objednávky), vyjma písemných kupních smluv neobsahujících odkaz na tyto VOP

1.2. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit na webovém rozhraní www.trigi.cz. Kupující odesláním své objednávky výslovně potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

1.3. Prodávajícím a provozovatelem internetových obchodů TRIGI.CZ je TRIGI, s.r.o. se sídlem v Nádražní 1245, 53901 Hlinsko, IČ: 64256766, DIČ: CZ64256766, email: info@trigi.cz, telefon +420 469 312 509 . Místem plnění ze všech smluvních vztahů je Nádražní 1245, 53901 Hlinsko, IČ: 64256766, DIČ: CZ64256766 a v případě osobního odběru je odběrné místo také Nádražní 1245, 53901 Hlinsko, IČ: 64256766, DIČ: CZ64256766 (dále jen „Prodávající“ nebo „prodávající“ nebo „provozovatel“)

1.4. Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

2. Vymezení pojmů

2.1. Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně podnikatel.

2.2. Spotřebitel – je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy s podnikatelem nebo jiném jednání s podnikatelem nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

2.3. Kupující, který není spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, tedy každá osoba, která není spotřebitelem. Spotřebitel a Kupující, který není spotřebitel dále společně jen jako „Kupující“ nebo „kupující“.

2.4. Smlouva – kupní smlouva, potvrzení objednávky, nebo jiný právní titul na základě kterého prodává prodávající zboží kupujícímu

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Řádně vyplněná a prostřednictvím internetových obchodů TRIGI.CZ odeslaná popř. prostřednictvím telefonu učiněná objednávka kupujícího je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím, přičemž kupující je svým návrhem na uzavření kupní smlouvy vázán po dobu 21 dní od odeslání objednávky. Prodávající je povinen nabídku učiněnou během telefonu potvrdit spotřebiteli v textové podobě a spotřebitel jí bude vázán až poté, co nabídku potvrdí.

3.2. Prodávající potvrdí neprodleně obdržení objednávky kupujícího jako spotřebitele ve smyslu § 1827 odst. 1 občanského zákoníku prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží ze strany prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího prostřednictvím e-mailu nebo telefonu. Čl. 3.2. VOP se analogicky aplikuje i na kupujícího nespotřebitele.

3.3. Způsob ověřování pravosti recenzí je detailně popsán v těchto VOP nebo v dokumentaci společnosti TRIGI s.r.o. co se týče ochrany osobních údajů (GDPR), která je veřejně přístupná na www.trigi.cz

3.4. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Kupní smlouva je po uzavření archivována pouze po dobu nezbytně nutnou, přičemž po tuto dobu je možné ji na písemnou žádost spotřebitele zpřístupnit. Měnit objednávku a opravovat chyby lze do okamžiku předání zboží k odeslání.

3.5. Stranytímto sjednávají tzv. výhradu vlastnictví, tedy vlastnické právo kzboží přechází z prodávajícího na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny zboží.

3.6. Strany sjednávají, že nebezpečí škody na věci přechází z prodávajícího na kupujícího převzetím zboží kupujícím.

3.7. Před odesláním objednávky je Spotřebitel vyzván ke zkontrolování jejího obsahu. Je zakázáno ze strany Prodávajícího jakékoliv položky automaticky přihazovat do košíku, a to ani pomocí předzaškrtnutých okének.

3.8. Prodávající je povinen zaslat kupujícímu tyto obchodní podmínky v textové podobě, přičemž pro splnění této povinnosti postačuje elektronická podoba (např. PDF), a to v takovém formátu, který nelze v průběhu času ze strany Prodávajícího měnit.

3.9. Prodávající je povinen dodržovat tzv. zákaz dvojí kvality zboží dle podmínek a v rozsahu dle platných zákonů České republiky, tedy pokud jeden produkt prodává alespoň ve 2 státech EÚ pod jedním názvem, nesmí ho pod tímto názvem prodávat v dalších státech, pokud tam má podstatně jiné složení nebo vlastnosti.

3.10. Prodávající neprodává zboží s tzv. „digitálním obsahem“. V případě, že by v budoucnu takové zboží prodával, bude se řídit platnými zákony České republiky.

4. Odstoupení spotřebitele od smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku

4.1. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží (u kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; u kupní smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží).

4.2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího, TRIGI, s. r. o. se sídlem v Nádražní 1245, 53901 Hlinsko, IČ: 64256766, DIČ: CZ64256766, na adresu Nádražní 1245, 53901 Hlinsko, nebo e-mail: info@trigi.cz formou jednostranného právního jednání (lze využít vzorový Formulář pro odstoupení od smlouvy dostupný na stránkách internetového obchodu TRIGI.CZ). Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

4.3. Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, budou mu vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu dojde oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, všechny platby, které od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím nevzniknou spotřebiteli další náklady. Platbu vrátí prodávající až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li spotřebitel, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, musí spotřebitel zaslat zpět nebo je předat na adrese Nádražní 1245, 53901 Hlinsko (adresa provozovny) přičemž spotřebitel ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle prodávajícímu zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

4.4. Spotřebitel nemůže v souladu s § 1837 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno. Nelze také odstoupit od smlouvy na zboží, jehož charakter to vylučuje. Pokud bude vrácené zboží neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, může prodávající uplatnit náhradu škody.

5. Odstoupení kupujícího, který není spotřebitelem, od smlouvy

5.1. V případě kupujícího, který není spotřebitelem, není možné od smlouvy odstoupit, pokud tak nestanovuje zákon nebo tyto VOP. Pro vyloučení pochyb se sjednává, že strany tímto vylučují jakékoliv smluvní důvody pro odstoupení od smlouvy a co se týče zákonných důvodů odstoupení od smlouvy, tyto vylučují v nejširším rozsahu přípustným zákony České republiky, vyjma důvodů uvedených v čl. 8 těchto VOP.

6. Doprava

6.1. Náklady na poštovné i balné, které kupující zvolil v objednávce, nese kupující a tyto náklady se řídí aktuálním ceníkem prodávajícího, který se nachází na internetových stránkách: TRIGI.CZ

7. Platební podmínky

7.1. Dobírka - peníze za zboží platí kupující až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli (kurýrovi)

nebo na poště.

7.2. Bankovní převod - po obdržení objednávky (návrhu na uzavření kupní smlouvy) zašle prodávající kupujícímu výši kupní ceny, číslo účtu a variabilní symbol platby. Zboží zaplatí kupující na bankovní účet prodávajícího před odesláním zboží, v opačném případě nebude zboží odesláno popř. předáno. Tento způsob úhrady kupní ceny je považován za zálohovou platbu na kupní cenu.

7.3. Platební karty - po vytvoření objednávky (návrhu na uzavření kupní smlouvy) je kupující přesměrován na bezpečnou platební bránu banky, kde kupující zadá potřebné údaje pro platbu. Tento způsob úhrady kupní ceny je považován za zálohovou platbu na kupní cenu.

8. Práva z vadného plnění v případě kupujícího, který není spotřebitelem

8.1. Právo kupujícího nespotřebitele z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Při předčasném plnění může prodávající odstranit vady do doby určené pro odevzdání věci. Výkonem svého práva nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené obtíže nebo výdaje. Právo kupujícího na náhradu škody tím není dotčeno.

To platí obdobně i pro vady dokladů.

Práva kupujícího z vadného plnění nejsou dotčena, způsobilo-li vadu použití věci, kterou kupující předal prodávajícímu. To neplatí, prokáže-li prodávající, že na nevhodnost předané věci kupujícího včas upozornil a kupující na jejím použití trval, nebo prokáže-li, že nevhodnost předané věci ani při vynaložení dostatečné péče nemohl zjistit. Způsobil-li vadu věci postup prodávajícího podle návrhů, vzorků nebo podkladů, které mu kupující opatřil, použije se výše uvedené obdobně.

Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Odesílá-li prodávající věc, může kupující odložit prohlídku do doby, kdy je věc dopravena do místa určení. Je-li věc během přepravy směrována do jiného místa určení, anebo kupujícím dále odeslána, aniž měl možnost věc prohlédnout, a prodávající v době uzavření smlouvy věděl nebo musel vědět o možnosti takové změny místa určení nebo takového dalšího odeslání, může kupující prohlídku odložit do doby, kdy je věc dopravena do nového místa určení.

8.2. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

8.3. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

8.4. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

8.5. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

8.6. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

8.7. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. Do odstranění vady nemusí kupující platit část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

8.8. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

8.9. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci. K účinkům podle výše uvedeného soud přihlédne jen k námitce prodávajícího, že vada nebyla včas oznámena. Prodávající však nemá právo na námitku, je-li vada důsledkem skutečnosti, o které prodávající v době odevzdání věci věděl nebo musel vědět.

8.10. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího na těchto adresách:

Pro zaslání zboží: TRIGI, s. r. o. se sídlem v Nádražní 1245, 53901 Hlinsko

Pro osobní doručení: TRIGI, s. r. o. se sídlem v Nádražní 1245, 53901 Hlinsko

9. Práva z vadného plnění v případě kupujícího, který je spotřebitelem

9.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, který je spotřebitelem, že zboží při převzetí nemá vady, zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

9.2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady do 24 měsíců od převzetí zboží. V případě, že se vada objeví do 1 roku a bude reklamována v souladu s těmito VOP a zákonem, je Prodávající povinen prokázat, že vadu způsobil Kupující, v opačném případě za vadu nese odpovědnost Prodávající. V případě, že se vada objeví od 1 roku do 2 let a bude reklamována v souladu s těmito VOP a zákonem, je Kupující povinen prokázat, že závada na zboží byla již v době doručení, v opačném případě je Prodávající oprávněn reklamaci zamítnout.

9.3. Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady. Ustanovení § 1923, 2106 a 2107 o právech z vadného plnění se nepoužijí.

9.4. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené. Nepřevezme-li kupující věc v přiměřené době poté, co jej prodávající vyrozuměl o možnosti věc po opravě převzít, použije se § 2159 odst. 3 obdobně.

Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud

a) prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s § 2170 odst. 1 a 2,

b) se vada projeví opakovaně,

c) je vada podstatným porušením smlouvy, nebo

d) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná. Ustanovení § 2110 a 2111 se nepoužijí.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.

9.5. Vadu lze vytknout prodávajícímu, u kterého věc byla koupena. Je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, kupující vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy. Dokud prodávající nesplní své povinnosti z vadného plnění, nemusí kupující platit dosud neuhrazenou kupní cenu nebo její část. Ujednají-li strany ještě předtím, než kupující vytkl vadu věci, že se jeho práva omezí nebo že zanikají, nepřihlíží se k tomu.

9.6. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího na těchto adresách:

Pro zaslání zboží: TRIGI, s. r. o. se sídlem v Nádražní 1245, 53901 Hlinsko

Pro osobní doručení: TRIGI, s. r. o. se sídlem v Nádražní 1245, 53901 Hlinsko

9.7. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje.

9.8. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

9.9. Reklamaci je povinen Prodávající vyřídit bezodkladně, nejpozději do 30 dnů. V případě sporů mezi prodávajícím a kupujícím co se týče reklamace, rozhodne příslušný soud dle zákonů České republiky.

10. Záruka za jakost

10.1. Prodávající neposkytuje kupujícímu záruku za jakost zboží, není-li tak výslovně mezi smluvními stranami sjednáno. Odpovědnost prodávajícího za vady se v takovém případě řídí občanským zákoníkem.

11. Ceny a platnost nabídky

11.1. Všechny ceny jsou uvedeny s DPH, která je platná v okamžiku odeslání objednávky. V případě, že se DPH do uzavření kupní smlouvy popř. do odeslání zboží změní, je kupující s přihlédnutím k druhu platby zvolené kupujícím povinen uhradit nedoplatek kupní ceny popř. prodávající neprodleně zašle kupujícímu e-mailem zprávu s výzvou o sdělení, kam je možné uhradit kupujícímu přeplatek kupní ceny. Součástí dodávky zboží je řádný daňový doklad. Veškeré ceny zboží včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob.

11.2. U použitého zboží, je dle zákona o účetnictví účtována sazba 0% DPH, neboť 21% DPH je odvedeno při koupi nového zboží. Veškeré nové zboží + dopravné je účtováno se standardní sazbou DPH 21%.

12. Slevy a slevové kupony

12.1. Prodávající poskytuje různé druhy slev. Každá sleva má pravidla pro užití.

12.2. V případě, že sleva nebo slevový kupon bude uplatněn v rozporu s pravidly dané slevy či slevového kuponu má prodávající právo takové uplatnění slevy nebo slevového kuponu odmítnout. V takovém případě je kupující informován a bude mu nabídnuta možnost vyřídit objednávku bez této slevy či uplatněného kuponu.

12.3. Pravidla a podmínky pro uplatnění konkrétní slevy jsou přiloženy buď přímo ke slevě (formou informací), nebo je u slevy uveden odkaz na webové stránky, kde jsou pravidla slevy podrobně popsány. V případě, že dojde při výkladu použití slevy k nejasnostem, platí výklad použití prodávajícího.

12.4. Každou slevu, nebo kupon lze uplatnit pouze jednou, pokud není výslovně uvedeno jinak. V případě více násobného použití má prodejce právo odmítnout takovou slevu uznat.

12.5. V případě, že slevu uplatní kupující, který není spotřebitel a nejedná se o zakoupené dárkové poukazy má prodávající právo takové uplatnění slevy a slevové kupony odmítnout.

12.6. V případě, že je hodnota dárkového poukazu, či slevového kuponu vyšší, než je hodnota celého nákupu, rozdíl se na nový poukaz či kupon nepřevádí a nevyčerpaná suma se zpětně neproplácí.

12.7. V případě, že Prodávající poskytne na zboží slevu resp. slevy, uplatní se následující pravidlo:

Jakákoli sleva musí být uvedena oproti nejnižší ceně, za kterou Prodávající zboží prodával v posledních 30 dnech před slevou. Pokud následně slevu Prodávající zvyšuje a mezi jednotlivými slevami není prodleva, může stále jako původní částku uvést tu, kterou Prodávající uvedl u předchozí slevy.

Toto pravidlo má výjimky dle platných zákonů České republiky. Nevztahuje se například na rychle se kazící zboží, služby a nehmotné produkty. Dále se nevztahuje u individualizovaných nabídek, věrnostních programů nebo akcí typu 2+1 zdarma.

Pro vyloučení pochyb v případě rozporů má čl. 12.7. přednost před čl. 12.1. až 12.6. těchto VOP.

13. Závěrečné ujednání

13.1. Objednávka kupujícího je po svém doručení prodávajícímu jako návrh na uzavření kupní smlouvy archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou kupujícímu zřejmé z vlastního procesu objednávky. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění samotné objednávky nese kupující. Tyto obchodní podmínky kupujícímu umožňují jejich archivaci a reprodukci.

13.2. Kupující (a to jak kupující spotřebitel, tak kupující, který není spotřebitel) je oprávněn od kupní smlouvy a těchto VOP odstoupit za podmínek a způsobem, který stanovují platné zákony České republiky, zejména zákon 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů, občanský zákoník nebo za podmínek a způsobem, který stanovují tyto VOP.

13.3. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory mezi nimi, které vzniknou na základě nebo v souvislosti se Smlouvou nebo obchodními podmínkami, budou rozhodovány u příslušného soudu dle platných zákonů České republiky, s výjimkou případů, kde platný zákon vyžaduje rozhodnutí České obchodní inspekce (ČOI) se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

13.4. Pokud je jedno nebo více ustanovení smlouvy nebo těchto obchodních podmínek zcela nebo částečně neplatné nebo nezákonné, nemá to vliv na platnost nebo legálnost zbývajících ustanovení smlouvy nebo těchto obchodních podmínek. Smluvní strany nahradí neplatná nebo nezákonná stanovení stanoveními platnými a zákonnými, která se svým účelem nejvíce přibližují těm, které nahrazují. Strany shodně prohlašují, že veškeré výrazy, pojmy, termíny atd. použité v Potvrzení Objednávky, v těchto obchodních podmínkách nebo případně v jejich přílohách a dodatcích jsou jak Prodávajícímu tak Kupujícímu známé a strany nemají pochybnost o jejich výkladu.

13.5. Prodávající není ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

13.6. Pokud právní vztah prodávajícího a kupujícího obsahuje mezinárodní prvek (tedy například bude prodávající zasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řídit právem České republiky. Pokud je kupující spotřebitel, nejsou tímto ujednáním dotčena práva spotřebitele plynoucí z právních předpisů.

13.7. Veškerou písemnou korespondenci s kupujícím bude prodávající doručovat elektronickou poštou. E-mailová adresa prodávajícího je uvedena u identifikačních údajů prodávajícího. Prodávající bude doručovat korespondenci na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou ve smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou kupující prodávajícího kontaktoval.

13.8. Smlouvu je možné měnit pouze na základě písemné dohody. Prodávající je však oprávněn změnit a doplnit tyto VOP, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny. O změně bude prodávající kupujícího informovat pouze v případě, že má vytvořený Uživatelský účet (aby tuto informaci měl v případě, že bude objednávat nové zboží, změna však nezakládá právo výpovědi, jelikož kupující a prodávající nemá uzavřenou smlouvu, kterou by bylo možné vypovědět, nebo prodávající nemá na základě smlouvy povinnost dodávat zboží pravidelně a opakovaně. Informace o změně zašle prodávající kupujícímu na e-mailovou adresu nejméně 14 dní před účinností této změny. Pokud od kupujícího do 14 dnů od zaslání informace o změně neobdrží výpověď uzavřené Smlouvy na pravidelné a opakované dodávky zboží, stávají se nové podmínky součástí Smlouvy a uplatní se na další dodávku zboží následující po účinnosti změny. Výpovědní doba v případě, že výpověď podá kupující, činí 2 měsíce.

13.9. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), nenese prodávající odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, má prodávající i kupující právo od smlouvy odstoupit.

13.10. Přílohou Podmínek je vzorový formulář pro reklamaci a vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.

13.11. Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u prodávajícího, ale není kupujícímu přístupná. Vždy však tyto VOP a potvrzení objednávky se shrnutím objednávky obdrží kupující e-mailem a bude tedy mít vždy přístup ke smlouvě i bez součinnosti prodávajícího. Prodávající doporučuje vždy potvrzení objednávky a VOP uložit.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné k dni 1.1.2023

PŘÍLOHA Č. 1 - FORMULÁŘ PRO REKLAMACI

Stáhnout formulář pro reklamaci

PŘÍLOHA Č. 2 - FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Stáhnout formulář pro odstoupení od smlouvy

Zadejte poptávku

Váš košík

Ve vašem košíku již nejsou žádné položky